Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Τι αλλάζει στους Διαγωνισμούς για εισαγωγή στο Λιμενικό μας.

Τι αλλάζει στους Διαγωνισμούς για εισαγωγή στο Λιμενικό Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας ''Τουριστικά Πλοία και Λοιπές Διατάξεις'' που προβλέπει αλλαγές στην ναυσιπλοΐα και τα σκάφη αναψυχής περιλαμβάνεται διάταξη όπου εισάγουν αλλαγές στους Διαγωνισμούς εισαγωγής υποψηφίων στο Λιμενικό Σώμα . 

Οι εν λόγω ρυθμίσεις μετά την ψήφιση τους ανοίγουν τον δρόμο για την άμεση προκήρυξη νέου διαγωνισμού για προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα όπου θα αφορά την εισαγωγή 275 στελεχών. Η σημαντικότερη αλλαγή που εισάγεται με το νομοσχέδιο είναι ότι εισάγεται πλέον και γραπτή εξέταση αφού η βαθμολογία των υποψηφίων θα προέλθει κατά 70% από μοριοδότηση και κατά 30% από γραπτό διαγωνισμό. Οι αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στον προηγούμενο διαγωνισμό του Λιμενικού που αφορούσε τους 80 Δόκιμους Σημαιοφόρους και μετά την προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται μετά από καταγγελίες ,ότι δεν διεξήχθη νομίμως ο διαγωνισμός για την κατάταξη 80 δοκίμων σημαιοφόρων στο Λιμενικό Σώμα . Επίσης αλλαγές που προβλέπονται πλέον για τις προκηρύξεις του Λιμενικού μεταξύ άλλων είναι ότι αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία οι απόφοιτοι Λυκείου για τις θέσεις αξιωματικών και υπαξιωματικών Συγκεκριμένα η αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρει ότι με τις προτεινόμενες στις παραγράφους 1 και 2 διατάξεις αντικαθίστανται τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3079/2002 και επανακαθορίζεται η προέλευση και το πλαίσιο επιλογής των αναφερομένων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-Ελ.Ακτ. και Λιμενοφυλάκων, με σκοπό αφενός την μέγιστη δυνατή αξιολόγηση των υποψηφίων ως προς την διερεύνηση της δομής της σκέψης, της αντίληψης και των γνώσεών τους και αφετέρου την επίτευξη εξορθολογισμού της αντιστοιχίας των βαθμών και των αξιωμάτων με την ανάλογη εκπαίδευση. Επίσης ρυθμίζεται νομοθετικά το όριο ηλικίας και το πλαίσιο διαπίστωσης της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου για την πληρέστερη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων που αφορούν στους διαγωνισμούς αυτούς. Παράλληλα , τροποποιείται το χρονικό όριο μέσα στο οποίο καλούνται να καταταγούν επιλαχόντες για την κάλυψη κενών θέσεων που προκύπτουν μετά από την κατάταξη των επιτυχόντων στις οικείες Σχολές, λόγω υποβολής γραπτής παραίτησης καταταγέντων ή διαπίστωσης στέρησης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυσης δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τις Σχολές, ρυθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο δυσλειτουργίες που έχουν παρατηρηθεί με το προς αντικατάσταση νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προέβλεπε ότι η υποβολή γραπτής παραίτησης καταταγέντων ή η διαπίστωση στέρησης έστω και ενός προσόντος καταταγέντος ή απόλυση δοκίμου για οποιονδήποτε λόγο από τις Σχολές έπρεπε να τελεσθεί εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ημερομηνία κατάταξης, η οποία δεν ήταν επαρκής λαμβανομένης υπ' όψιν της χρονοβόρας διαδικασίας επαλήθευσης γνησιότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, το οποίο απορρέει από την αναγκαιότητα πλήρωσης των θέσεων, οι οποίες προκηρύσσονται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, από υποψηφίους, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα κατά περίπτωση προσόντα και με δεδομένο ότι η νέα προθεσμία που τάσσεται δεν υπερκαλύπτει το χρονικό διάστημα που απαιτείται και υπολείπεται προκειμένου οι καταταγέντες επιλαχόντες να αποκτήσουν πλήρη και άρτια εκπαίδευση στις οικείες Σχολές. Με την προτεινόμενη τροποποίηση επαναλαμβάνονται παράγραφοι που υπήρχαν και στα προς αντικατάσταση άρθρα, ωστόσο η πλήρης αντικατάσταση αυτών και όχι η τροποποίηση επιμέρους παραγράφων, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ενιαίου και άρτια δομημένου άρθρου, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι ο Ν.3079/2002 έχει ήδη υποστεί πολλαπλές τροποποιήσεις με αποτέλεσμα η αλληλουχία των παραγράφων να έχει καταστεί ασύνδετη καθιστώντας δυσχερή την κατανόηση του συνόλου των άρθρων. Επίσης πλέον προβλέπεται παράβολο δέκα (10) ευρώ για την κάλυψη μέρους των εξόδων που πραγματοποιούνται για το διαγωνισμό κατάταξης στο Λιμενικό καθώς και εξόδων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού . Όπως αναφέρει η αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου το παραπάνω παράβολο καθίσταται αναγκαίο δεδομένης της απασχόλησης ανθρώπινων πόρων και της διάθεσης σημαντικής υλικοτεχνικής υποδομής για τη διενέργεια διαγωνισμών κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου

I am not a number, I am a free man

Εξουδετέρωση νάρκης στην Επανομή

Με ότι μπορούμε, είμαστε όπου μας χρειαστούν